100 trucs pour...

Faites savoir vos exploits!!^^

Vous n'êtes pas identifié.

#1 10-12-2018 04:50:47

minkypham
Nouveau membre
Date d'inscription: 10-12-2018
Messages: 1

Chế Độ Lương Thưởng Tại Các Doanh Nghiệp Bất Động Sản

Chế Độ Lương Thưởng Tại Các Doanh Nghiệp Bất Động Sản
Bản đồ chiến lược là việc tŕnh bày bằng sơ đồ trong một trang giấy về những điều mà doanh nghiệp phải làm tốt trong từ khía cạnh để thực hiện thành công chiến lược của ḿnh. Xây dựng bản đồ chiến lược để giúp doanh nghiệp xác định được mối quan hệ nhân quả giữa các mục tiêu chiến lược. Trong đó, Những Kỹ Năng Cần Có Để Trụ Vững Với Nghề Môi Giới Bất Động Sản nhằm phát triển mục tiêu cho khía cạnh học tập và phát triển: Các mục tiêu trong khía cạnh này là yếu tố hỗ trợ các mục tiêu trong các khía cạnh khác của Thẻ điểm cân bằng. Doanh nghiệp cần tập trung vào ba nhân tố quan trọng đó là nhân lực, thông tin và tổ chức. Trả lương dựa trên 3P là cách tiếp cận dựa trên thông tin thị trường và chính sách nội bộ để tạo ra cấu trúc chấm điểm công bằng, xác định các yêu cầu năng lực cũng như đưa ra các kế hoạch đăi ngộ ngắn hạn và dài hạn.

https://i.imgur.com/Lxch4G3.jpg
Doanh nghiệp cần tập trung vào ba nhân tố quan trọng đó là nhân lực, thông tin và tổ chức

Xem thêm thông tin tại: https://www.pinterest.com/nvkdbatdongsan/recuitment-sales-for-real-estate-trade/

Mục tiêu của 3P là hướng tới đảm bảo sự công bằng nội bộ và thị trường trong trả lương, qua đó đảm bảo khả năng thu hút, giữ chân và tạo động lực cho người lao động. Khi áp dụng phương pháp này, doanh nghiệp sẽ thu hút và giữ chân được những nhân viên giỏi, khuyến khích nhân viên nâng cao hiệu quả công việc.Hệ thống trả lương theo phương pháp 3Ps có nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp trả lương theo truyền thống, và đang được áp dụng ở rất nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, Lương 3Ps vẫn c̣n là một khái niệm khá xa lạ, nhiều doanh nghiệp biết đến phương pháp này nhưng vẫn chưa xây dựng được hệ thống lương 3Ps thành công.

https://i.imgur.com/mS6SC1u.jpg
Hệ thống trả lương theo phương pháp 3Ps có nhiều ưu điểm vượt trội

Nguồn vốn nhân lực công ty bất động sản giúp doanh nghiệp điều chỉnh con người theo chiến lược một cách linh hoạt. Các mục tiêu trong nguồn vốn nhân lực bao gồm: thu hẹp khoảng cách về kỹ năng trong các vị trí chiến lược, đào tạo v́ sự thành công, tuyển dụng, duy tŕ và hoạch định kế tiếp. Nguồn vốn thông tin giúp doanh nghiệp linh hoạt điều chỉnh thông tin theo chiến lược. Nguồn vốn này bao gồm việc cải thiện cơ sở hạ tầng công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của công nghệ, tăng cường quản lư kiến thức và chia sẻ thông tin, thu thập, chia sẻ thông tin một cách hiệu quả. Nguồn vốn tổ chức giúp doanh nghiệp gieo hạt giống cho sự thay đổi và tăng trưởng bền vững trong tương lai. Các mục tiêu đưa ra trong nguồn vốn tổ chức th́ doanh nghiệp phải cân nhắc tới hai yếu tố then chốt đó là văn hóa và sự điều chỉnh trong tổ chức.

Hors ligne

Pied de page des forums

Créez Votre Propre Forum
Insérer vos Graphiques
Dictionnaires de Traduction
Hébergé par ForumCrea.com